Γενικοί Όροι Συναλλαγών για τη Χρήση της Πύλης REPXPERT

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών (στο εξής «ΓΟΣ») της Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG, Paul-Ehrlich-Strasse 21, D-63225 Langen (στο εξής «Schaeffler») διέπουν τη νομική σχέση (εφεξής «σχέση χρήστη») μεταξύ της Schaeffler και οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και των προσωπικών εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρει η Schaeffler στο διαδίκτυο μέσω του www.repxpert.gr (στο εξής «ο Χρήστης»).

Ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ΓΟΣ πριν από τη χρήση της Πύλης. Με τη χρήση της Πύλης, ο Χρήστης αποδέχεται την εφαρμογή των παρόντων ΓΟΣ και η αποδοχή αυτή τεκμηριώνεται με το πάτημα του κουμπιού «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους ΓΟΣ» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Με τον τρόπο αυτό, ο χρήστης αποδέχεται την εφαρμογή των ΓΟΣ της Schaeffler όσον αφορά τη σχέση χρήστη μεταξύ του Χρήστη και της Schaeffler για τη χρήση της Πύλης REPXPERT της Schaeffler, καθώς και των υπηρεσιών που διατίθενται στον δικτυακό τόπο www.repxpert.gr. Οι ΓΟΣ πρέπει να παραμένουν διαθέσιμοι για πρόσβαση στο www.repxpert.gr.


Άρθρο 1 Πύλη REPXPERT της Schaeffler

1. Η Πύλη REPXPERT της Schaeffler στο www.repxpert.gr (στο εξής η «Πύλη») είναι μια υπηρεσία που βασίζεται και λειτουργεί στο διαδίκτυο και διατίθεται από την Schaeffler ως ιστοσελίδα η οποία, ανάλογα με την αντίστοιχη ομάδα χρηστών, παρέχει πρόσβαση σε βασικές και σύνθετες τεχνικές και εμπορικές πληροφορίες και σε άλλες υπηρεσίες για εγγεγραμμένους Χρήστες. Η Πύλη μεταφέρει, ανάλογα με την αντίστοιχη ομάδα χρηστών, στον Χρήστη της Πύλης τεχνικές και εξειδικευμένες πληροφορίες που διατίθενται, μεταξύ άλλων, από τρίτες εταιρείες (στο εξής «Συνεργάτες της Πύλης»). Από την άποψη αυτή, θα παρέχονται στους εγγεγραμμένους χρήστες μέσω μιας προσφοράς υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, επικαιροποιημένες βασικές πληροφορίες, ειδικές πληροφορίες προϊόντος, διαγνωστικά βοηθήματα και συμβουλές επισκευής, πρόσβαση σε τεχνική τεκμηρίωση, όπως οδηγίες εγκατάστασης, τρέχουσες αξίες εργασίας και σχέδια ελέγχου για όλους τους τρέχοντες τύπους οχημάτων στην αγορά, ο κατάλογος ανταλλακτικών αυτοκινήτων της TecAlliance GmbH και άλλες εξειδικευμένες πληροφορίες και υποστήριξη για τη συνήθη δραστηριότητα συνεργείων μηχανοκίνητων οχημάτων καθώς και εγγραφή μέλους σε μια διαδικτυακή κοινότητα (οι «Υπηρεσίες»).

Οι Υπηρεσίες θα καταστούν διαθέσιμες στον Χρήστη μετά από κατάλληλη εγγραφή στη διαδικτυακή Πύλη στη λεγόμενη «περιοχή εγγραφής». Το πραγματικό πεδίο εφαρμογής των Υπηρεσιών μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις διάφορες ομάδες χρηστών και μπορεί να συμπληρωθεί ή να μειωθεί από τη Schaeffler ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα διατήρησης οποιασδήποτε συγκεκριμένης μεμονωμένης υπηρεσίας.


Άρθρο 2 Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες και Εγγραφή

1. Οι Χρήστες της Πύλης πρέπει να δηλώσουν κατά τον χρόνο της εγγραφής την ομάδα χρηστών στην οποία ανήκουν [π.χ. συνεργείο (συμπεριλαμβανομένων των περιορισμένων πωλήσεων σε τελικούς χρήστες), τον αντιπρόσωπο ανταλλακτικών (εμπορικούς μεταπωλητές χωρίς συνεργείο, στο εξής καλούμενοι αντιπρόσωποι ανταλλακτικών), εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, υπαλλήλους της Schaeffler] και να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες σε κάθε περίπτωση. Η Schaeffler μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε εγγραφή ή να επαληθεύει ή να αλλάξει οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών. Επιπλέον, η Schaeffler διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον αριθμό ή την περιγραφή των ομάδων χρηστών.

2. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών ή του περιεχομένου της Πύλης προϋποθέτει καταρχάς να έχει πραγματοποιηθεί η δέουσα εγγραφή στην Πύλη. Κάθε εγγραφή για τη χρήση του εγγεγραμμένου εύρους της Πύλης πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου.

Με τη εγγραφή δημιουργείται μια σύμβαση σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών της Πύλης βάσει των εν λόγω ΓΟΣ ( «Συμφωνία Χρήστη»).

3. Η χρήση των υπηρεσιών της Πύλης θα είναι γενικά δωρεάν. Ωστόσο, η πρόσβαση σε μεμονωμένους τομείς της Πύλης, ειδικότερα σε συγκεκριμένα εγχειρίδια επισκευής της TecAlliance GmbH τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω καταλόγων ανταλλακτικών αυτοκινήτων οχημάτων, μπορεί να διευκολυνθεί μόνο για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών έναντι εξαργύρωσης πόντων μπόνους σύμφωνα με τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής για το πρόγραμμα μπόνους που υπάρχει στο τέλος των παρόντων ΓΟΣ. Διατηρείται το δικαίωμα δημιουργίας περαιτέρω υπηρεσιών Πύλης, ώστε αυτές να είναι διαθέσιμες μόνο μέσω εξαργύρωσης των πόντων μπόνους, ή της δημιουργίας οποιωνδήποτε ρυθμίσεων για υπάρχουσες υπηρεσίες που υπόκεινται στην εν λόγω εξαργύρωση πόντων μπόνους.

4. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη κατά τη στιγμή της εγγραφής πρέπει να είναι πλήρεις και ακριβείς. Αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: το όνομα/την εταιρεία του Χρήστη, το όνομα και το επώνυμο του υπεύθυνου επικοινωνίας, την τρέχουσα φυσική διεύθυνση (όχι ταχυδρομική θυρίδα), έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου για τη διευκρίνιση των τυχόν εκκρεμών ζητημάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή του Χρήστη σύμφωνα με τη σύμβαση, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, ανάλογα με την ομάδα χρηστών, επιβεβαίωση της καταχώρισης εμπορικών συναλλαγών. Οποιαδήποτε εγγραφή νομικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από το φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα να ενεργεί ως εκπρόσωπος αυτής. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Χρήστη, ο Χρήστης πρέπει να διατηρεί επικαιροποιημένα τα δεδομένα που ζητήθηκαν από την Schaeffler κατά τη στιγμή της εγγραφής και να ενημερώνει τη Schaeffler χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τυχόν αλλαγές μέσω e-mail ή να αλλάζει τα εν λόγω δεδομένα στο προφίλ REPEXPERT.

Η Schaeffler διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια και μετά την εγγραφή από τον αντίστοιχο Χρήστη, να ζητήσει την παροχή επαρκών αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη οποιασδήποτε παρασχεθείσας πληροφορίας, π.χ. για την ομάδα χρηστών του συνεργείου και τους αντιπροσώπους ανταλλακτικών, ιδίως απόδειξη της εξουσίας του φυσικού προσώπου που ενεργεί ως αντιπρόσωπος σε σχέση με το εμπόριο ή όσον αφορά ανεξάρτητη ή εξαρτημένη υπηρεσία του ίδιου εμπορικού κλάδου, καθώς και την καταχώριση μιας εμπορικής πράξης. Εάν οι απαιτούμενες αποδείξεις δεν παρασχεθούν ή υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον Χρήστη, η Schaeffler έχει δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή.

5. Κατά τη στιγμή της εγγραφής, ο Χρήστης πρέπει να παρέχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης για να είναι δυνατή η πρόσβαση στην περιοχή εγγραφής της Πύλης.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να κρατήσει τον κωδικό πρόσβασης μυστικό και να τον χρησιμοποιεί μόνο σε σχέση με τον εγγεγραμμένο Χρήστη για τη χρήση της Πύλης. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε περαιτέρω διάθεση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους.

Εφόσον αυτός σχετίζεται με συνεργεία, αντιπροσώπους ανταλλακτικών ή εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, ο Χρήστης θα φέρει την ευθύνη της συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις δέουσας φροντίδας και εμπιστευτικότητας. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο κωδικός πρόσβασης γίνει γνωστός σε τρίτους, ο Χρήστης πρέπει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και να ενημερώσει σχετικά τη Schaeffler αμελλητί μέσω e-mail.


Άρθρο 3 Αντικείμενο και Πεδίο εφαρμογής της Πύλης

1. Η Schaeffler καθιστά διαθέσιμες συγκεκριμένες πληροφορίες σε περιοχή δημόσιας πρόσβασης και σε περιοχή εγγραφής της Πύλης με την επιφύλαξη τροποποιήσεων, σε μη δεσμευτική βάση και χωρίς οποιαδήποτε δικαιώματα ως προς την πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών (βλ. άρθρο 1 των παρόντων ΓΟΣ).

2. Η Schaeffler διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε χρήση των συγκεκριμένων περιοχών, του περιεχομένου και των υπηρεσιών της περιοχής εγγραφής της Πύλης με την επιφύλαξη περαιτέρω προϋποθέσεων όσον αφορά το πρόσωπο του Χρήστη, την παροχή περαιτέρω πληροφοριών χρήστη ή/και την αποδοχή των περαιτέρω όρων και προϋποθέσεων. Στον βαθμό που οι προαναφερθείσες αλλαγές επηρεάζουν τις υπηρεσίες της Schaeffler, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέσω της εξαργύρωσης πόντων μπόνους (βλέπε άρθρο 2 αριθ. 3, εδάφιο 2 των παρόντων ΓΟΣ), το άρθρο 10 των παρόντων ΓΟΣ εφαρμόζεται αναλόγως.

3. Η Schaeffler με το παρόν γνωστοποιεί ρητά, ότι η διαθεσιμότητα και η χρήση της Πύλης υπόκειται στα μέτρα τελευταίας τεχνολογίας στο πλαίσιο της απαιτούμενης συντήρησης ή επισκευής παραθύρων. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα της Πύλης υπόκειται στο άρθρο 6 αρ. 2 των παρόντων ΓΟΣ.

4. Η Schaeffler με το παρόν γνωστοποιεί ρητά, ότι το περιεχόμενο της δικτυακής Πύλης αποτελεί υλικό που υπόκειται σε πνευματικά και άλλα δικαιώματα. Οποιαδήποτε αντιγραφή, αλλαγή, διανομή ή αποθήκευση κειμένων, τμημάτων κειμένου, εικόνων, φωτογραφιών, άλλων εικονογραφικών υλικών ή βίντεο, πέρα αυτών που απαιτούνται για την απλή περιήγηση ή την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη του περιεχομένου από τον Χρήστη για τους σκοπούς του Χρήστη, προϋποθέτει τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της Schaeffler ή/και του αντίστοιχου Συνεργάτη Πύλης της Schaeffler.

5. Η Schaeffler με το παρόν παρέχει ρητή γνωστοποίηση ότι το περιεχόμενο της δικτυακής Πύλης περιέχει προστατευόμενες εταιρικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα και άλλες ετικέτες. Οποιαδήποτε χρήση αυτών απαιτεί τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της Schaeffler και/ή του αντίστοιχου ιδιοκτήτη.

6. Πέραν των ανωτέρω, η Schaeffler διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Πύλη.


Άρθρο 4 Διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Χρήστη, Καταγγελία και Αποκλεισμός

1. Η παρούσα Σύμβαση Χρήστη ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει δεόντως τη Σύμβαση Χρήστη μέσω εγγράφου, στη διεύθυνση info@repxpert.de ή μέσω της πύλης REPXPERT ανά πάσα στιγμή, με άμεση ισχύ. Τα δικαιώματα καταγγελίας για ορισμένο λόγο δεν επηρεάζονται από αυτό.

3. Στον βαθμό που η Συμφωνία Χρήστη καταγγελθεί από ένα από τα μέρη, η Schaeffler μπορεί να απαγορεύσει την πρόσβαση του Χρήστη στην περιοχή εγγραφής της Πύλης, όταν η καταγγελία τεθεί σε ισχύ. Το άρθρο 4 αριθ. 4 των παρόντων ΓΟΣ δεν επηρεάζεται εξ αυτού.

4. Για τη διευθέτηση οποιωνδήποτε ζητημάτων που σχετίζονται με τη σχέση χρήστη μετά την καταγγελία, οι παρόντες ΓΟΣ θα συνεχίσουν να ισχύουν. Στον βαθμό που ένας Χρήστης έχει ακόμα πόντους μπόνους στον λογαριασμό του κατά το χρόνο που η καταγγελία τίθεται σε ισχύ, οι έννομες συνέπειες της λήξης της χρήσης του προγράμματος μπόνους καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που σχετίζονται με αυτό (κεφ. ΣΤ’ των Όρων Συμμετοχής για το πρόγραμμα μπόνους της Πύλης).


Άρθρο 5 Τερματισμός της Πύλης

Η Schaeffler διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ανά πάσα στιγμή τις λειτουργίες της Πύλης στο σύνολό τους και να καταγγείλει δεόντως τις Συμφωνίες Χρήστη με τους Χρήστες.


Άρθρο 6 Περιεχόμενο/Διαθεσιμότητα

1. Η Schaeffler με το παρόν γνωστοποιεί ρητά, ότι το περιεχόμενο που τοποθετείται στην Πύλη μπορεί να έχει παρασχεθεί από Συνεργάτη Πύλης της Schaeffler ή από άλλο τρίτο μέρος. Οι Συνεργάτες Πύλης και άλλοι τρίτοι επιλέγονται προσεκτικά από τη Schaeffler, το περιεχόμενο της Πύλης ελέγχεται επίσης προσεκτικά και οι Συνεργάτες Πύλης και άλλοι τρίτοι συμμορφώνονται με αυτό. Ωστόσο, λόγω της πολυμορφίας και της ποσότητας του υλικού και λόγω της συνεχούς επικαιροποίησης, η Schaeffler δεν είναι δυνατόν να ελέγχει όλες τις πληροφορίες, την τεκμηρίωση και τα δεδομένα που παρέχονται από Συνεργάτες Πύλης της Schaeffler. Ως εκ τούτου, η Schaeffler δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ούτε είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών στην Πύλη. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν οι Υπηρεσίες τέθηκαν σε λειτουργία από τη Schaeffler ή μέσω ενός Συνεργάτη Πύλης.
Ο Χρήστης γνωρίζει ότι οι Υπηρεσίες στην Πύλη παρέχονται απλώς επικουρικά για τον εντοπισμό πληροφοριών που σχετίζονται με τον τομέα μηχανοκίνητων αυτοκινήτων και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον Χρήστη από τα δικά του καθήκοντα για την άσκηση της δέουσας επιμέλειας.

2. Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στην Πύλη ανά πάσα στιγμή ή πάντα. Ειδικότερα, η Schaeffler δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διακοπή στην πρόσβαση στην Πύλη εάν αυτή οφείλεται αποκλειστικά ή ουσιαστικά σε αιτίες πέραν του ελέγχου της Schaeffler και/ή οφείλεται αποκλειστικά ή ουσιαστικά σε λόγους ανωτέρας βίας και/ή η Schaeffler δεν είναι υπεύθυνη για τη διακοπή της πρόσβασης.


Άρθρο 7 Αθέμιτη χρήση κωδικού πρόσβασης

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών της Πύλης ή για τυχόν νομικές παραβιάσεις αυτών από τρίτους όσον αφορά το άρθρο 2 αριθ. 5 των παρόντων ΓΟΣ, στο μέτρο που ο Χρήστης ευθύνεται για αυτές και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο κωδικός πρόσβασης κατέστη διαθέσιμος ή γνωστοποιήθηκε από τον Χρήστη σε αντίθεση με το άρθρο 2 αριθ. 5 των παρόντων ΓΟΣ.


Άρθρο 8 Ευθύνη

1. Στον βαθμό που οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό ή τεκμηρίωση διατίθενται χωρίς χρέωση, αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του τίτλου που σχετίζεται με την πληρότητα, ορθότητα, την ιδιότητα της μη ύπαρξης ελαττωμάτων, ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και/ή χρηστικότητας, εκτός από την περίπτωση βαριάς αμέλειας, ενέργειας με πρόθεση ή απάτης.

2. Οι πληροφορίες στην Πύλη μπορεί να περιέχουν προδιαγραφές ή γενικές περιγραφές τεχνικών δυνατοτήτων για προϊόντα οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις (π.χ. εξαιτίας αλλαγών σε προϊόν). Επομένως, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των προϊόντων πρέπει να συμφωνούνται κατά τον χρόνο της αγοράς.

3. Η ευθύνη της Schaeffler για τυχόν ουσιαστικά ή νομικά ελαττώματα είναι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των αριθμών 8.1 και 8.2 των παρόντων ΓΟΣ. Επιπλέον, η Schaeffler απαλλάσσεται δια του παρόντος από οποιαδήποτε ευθύνη, εφόσον η εν λόγω ευθύνη δεν είναι υποχρεωτική, όπως στην περίπτωση του νόμου περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων, της ενέργειας με πρόθεση, της βαριάς αμέλειας, είτε ως αποτέλεσμα θανάτου, τραυματισμού ή βλάβης του σώματος ή της υγείας, ή δυνάμει ρητής εγγύησης ως προς την ποιότητα, τη δόλια απόκρυψη ενός ελαττώματος ή παραβίασης ενός ουσιώδους συμβατικού όρου. Οποιεσδήποτε ζημίες για παραβίαση ουσιώδους όρου ως αποτέλεσμα απλής αμέλειας πρέπει, ωστόσο, να περιορίζεται σε τυπικά προβλέψιμες ζημίες που προκύπτουν από τη συμβατική παραβίαση.

4. Η Schaeffler επιδιώκει να διατηρήσει την Πύλη απαλλαγμένη από ιούς, αλλά η Schaeffler δεν είναι σε θέση να παρέχει καμία εγγύηση ότι αυτή είναι απαλλαγμένη από ιούς. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας, λογισμικού ή τεκμηρίωσης, ο Χρήστης θα διασφαλίζει ότι τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και ένα πρόγραμμα για τον εντοπισμό ιών χρησιμοποιούνται για τη δική του προστασία καθώς και για την αποτροπή των ιών στην Πύλη.

5. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν συνιστούν αντιστροφή του βάρους απόδειξης.

6. Στον βαθμό που οι ανωτέρω διατάξεις προβλέπουν αποκλεισμό της ευθύνης της Schaeffler, οι διατάξεις αυτές ισχύουν και προς όφελος των καταστατικών οργάνων της, καθώς και των υπαλλήλων, των εκπροσώπων, των υπεργολάβων και των αντιπροσώπων της Schaeffler και ενός Συνεργάτη Πύλης.


Άρθρο 9 Ασφάλεια Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη τα οποία ζητούνται, προσδιορίζονται ή λαμβάνονται σε σχέση με την εγγραφή για και τη χρήση της Πύλης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τη Schaeffler σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ασφάλειας των δεδομένων, αντίγραφα των οποίων περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα REPXPERT (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ).


§ 10 Τροποποιήσεις στους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών

1. Η Schaeffler διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες ΓΟΣ ανά πάσα στιγμή βάσει του παρόντος άρθρου 10 και χωρίς να απαιτείται να επικαλεστεί κάποιο λόγο για να το πράξει.

2. Η τροποποιημένοι ΓΟΣ προωθούνται στον Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από τη θέση τους σε ισχύ. Εάν ο χρήστης δεν προβάλλει αντίρρηση για την εφαρμογή των νέων Γενικών Όρων Συναλλαγών, εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι τροποποιημένοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτοί.
Η Schaeffler θα παραπέμπει ρητά τον Χρήστη στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει τους τροποποιημένους όρους ως προς τη λειτουργία της προθεσμίας και τη σημασία της.
Αν ο Χρήστης προβάλλει αντίρρηση στους τροποποιημένους ΓΟΣ, δεν είναι δυνατή η συνέχιση της χρήσης της Πύλης. Με τον τρόπο αυτό, η σχέση χρήστη καταγγέλλεται δεόντως και λήγει σύμφωνα με το άρθρο 4 αριθ. 2 των ΓΟΣ σε τέσσερις εβδομάδες από την ημερομηνία της αντίρρησης. Οι περαιτέρω συνέπειες μιας τέτοιας καταγγελίας παρατίθενται στο άρθρο 4 ΓΟΣ.


Άρθρο 11 Αξιώσεις

Εκτός από την περίπτωση των καταναλωτών, οποιαδήποτε και όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση της Πύλης ή με τους παρόντες ΓΟΣ πρέπει να προβάλλονται μέσω δικαστικής διαδικασίας σε δικαστήριο εντός περιόδου ενός έτους από τη στιγμή που θα προκύψει η αντίστοιχη αξίωση, ειδάλλως το δικαίωμα προβολής της εν λόγω αξίωσης θεωρείται ότι έχει παραγραφεί.


Άρθρο 12 Τελικές Διατάξεις

1. Η Συμφωνία Χρήστη, οι παρόντες ΓΟΣ καθώς και οι άλλες σχέσεις μεταξύ της Schaeffler και του Χρήστη οι οποίες ανακύπτουν από ή σε σχέση με την Πύλη υπόκεινται στο ουσιαστικό δίκαιο που ισχύει στην καταστατική έδρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Schaeffler. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνών Πωλήσεων Αγαθών δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω.

2. Τα δικαστήρια στην καταστατική έδρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Schaeffler θα είναι αποκλειστικά αρμόδια σε σχέση με οποιεσδήποτε διαφορές οι οποίες προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση Χρήστη και τους παρόντες ΓΟΣ ή άλλως από τη χρήση της Πύλης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Χρήστης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή δημόσιος φορέας ειδικών περιουσιακών στοιχείων ή αν ο Χρήστης δεν έχει την κατοικία του ή την έδρα της επιχείρησής του στη χώρα όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Schaeffler.


Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μπόνους της Πύλης REPXPERT της Schaeffler

Οι ακόλουθοι Όροι Συμμετοχής της Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG, Paul-Ehrlich-Strasse 21, D-63225 Langen (εφεξής «Schaeffler») διέπουν την έννομη σχέση μεταξύ της Schaeffler και των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των συνεργαζόμενων εταιρειών όσον αφορά τη συμμετοχή Χρηστών στο πρόγραμμα μπόνους (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») το οποίο προσφέρεται από τη Schaeffler στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.repxpert.gr (στο εξής η «Πύλη»), ή σε μη δεσμευτική βάση με την επιφύλαξη τροποποίησης και χωρίς κανένα δικαίωμα προβολής αξιώσεων από τον Χρήστη (στο εξής «πρόγραμμα μπόνους»). Οι Όροι Συμμετοχής εφαρμόζονται ιδίως για την απόκτηση και την εξαργύρωση των πόντων μπόνους, καθώς και για την εν γένει λειτουργία και τις διαδικασίες του προγράμματος μπόνους όσον αφορά την Πύλη. Οι Όροι Συμμετοχής διατίθενται προς ανάκτηση στην Πύλη.

Ειδικοί κανόνες ενδέχεται επίσης να ισχύουν βάσει πρόσθετων όρων, όπως, ιδίως, εκείνων στους οποίους βασίζεται ο εντολέας και/ή αυτός που αξιώνει τις επιβραβεύσεις μπόνους (π.χ. ειδικές συνθήκες χρήσης για την ανάκτηση περιεχομένου).

Η Schaeffler διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να καταγγείλει το πρόγραμμα μπόνους στο σύνολό του ανά πάσα στιγμή.


Α. Συμμετοχή

1. Το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μπόνους της Πύλης περιορίζεται αποκλειστικά σε εγγεγραμμένα εργαστήρια όσον αφορά το άρθρο 2 αριθ. 1 των ΓΟΣ· οι αντιπρόσωποι ανταλλακτικών δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπόνους όσον αφορά το άρθρο 2 αριθ. 1 ΓΟΣ, όπως επίσης και εκπαιδευτικά ιδρύματα και υπάλληλοι οποιωνδήποτε Συνεργατών Πύλης.

Η Schaeffler διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια και μετά την εγγραφή από το αντίστοιχο συνεργείο, να ζητήσει την παροχή επαρκών αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη οποιασδήποτε παρασχεθείσας πληροφορίας π.χ., ιδίως, απόδειξη της εξουσίας του φυσικού προσώπου που ενεργεί ως αντιπρόσωπος σε σχέση με το εμπόριο ή όσον αφορά ανεξάρτητη ή εξαρτημένη υπηρεσία του ίδιου εμπορικού κλάδου, καθώς και την καταχώριση μιας εμπορικής πράξης. Εάν οι απαιτούμενες αποδείξεις δεν παρασχεθούν ή υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται από το συνεργείο, η Schaeffler έχει δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή. Το πρόγραμμα μπόνους θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ότι έχει καταγγελθεί, βλέπε κεφάλαια Ε και ΣΤ των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

2. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπόνους αρχίζει με την εγγραφή του Χρήστη στην ομάδα χρηστών για τα συνεργεία στην αποκαλούμενη περιοχή εγγραφής της Πύλης (βλέπε άρθρο 1 αριθ. 2 των Γενικών Όρων Συναλλαγών για τη χρήση της Πύλης.

Ένας λογαριασμός μπόνους στο πρόγραμμα μπόνους θα δημιουργηθεί για τον αντίστοιχο Χρήστη κατά την εγγραφή του αντίστοιχού χρήστη για τη χρήση της περιοχής εγγραφής της Πύλης. Όλοι οι πόντοι μπόνους που λαμβάνονται και καταχωρούνται από τον Χρήστη βάσει του προγράμματος μπόνους θα πιστώνονται σε αυτόν τον λογαριασμό μπόνους.

3. Το πρόγραμμα μπόνους και ο λογαριασμός μπόνους μπορούν να προσπελαστούν από τον Χρήστη μετά την εγγραφή στην Πύλη.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει μυστικό τον κωδικό πρόσβασης από οποιονδήποτε τρίτο σύμφωνα με το άρθρο 2 αριθ. 6 των Γενικών Όρων Συναλλαγών για τη χρήση της Πύλης. Αν, για οποιονδήποτε λόγο που εμπίπτει στον τομέα ευθύνης του Χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης γίνει γνωστός σε τρίτους, ο Χρήστης πρέπει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και να ενημερώσει σχετικά τη Schaeffler αμελλητί μέσω e-mail.


Β. Πόντοι Μπόνους

1. Αντικείμενο

Η αριθμητική βάση του προγράμματος μπόνους είναι οι πόντοι μπόνους που πιστώνονται στον λογαριασμό μπόνους του Χρήστη. Αυτοί οι πόντοι μπόνους μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Οι πόντοι μπόνους από άλλα προγράμματα μπόνους ή από παρόμοια προγράμματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν βάσει του παρόντος προγράμματος μπόνους ή να μετατραπούν σε πόντους σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής. Οι πόντοι μπόνους δεν μπορούν να μεταβιβαστούν (ούτε σε άλλους Χρήστες, ούτε σε οποιονδήποτε τρίτο) και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά.
Ένας Χρήστης μπορεί να ελέγξει την κατάσταση του λογαριασμού πόντων του ανά πάσα στιγμή στο προφίλ χρήστη εντός της περιοχής εγγραφής της Πύλης.

2. Συλλογή Πόντων Μπόνους

Ένας Χρήστης μπορεί να συλλέξει πόντους μπόνους με δύο διαφορετικούς τρόπους: (α) εξαργυρώνοντας κουπόνια μπόνους, ή (β) αγοράζοντας πόντους μπόνους (εφόσον αυτοί διατίθενται).

α. Μητρώο Κουπονιών Μπόνους

Η Schaeffler και οι Συνεργάτες Πύλης της μπορούν, κατά την κρίση τους, να επισυνάψουν κουπόνια μπόνους σε ψηφιακή ή αναλογική μορφή σε συγκεκριμένα προϊόντα. Κάθε κουπόνι μπόνους διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό κουπονιού, ενώ κάθε αριθμός κουπονιού είναι μοναδικός.

Κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό πόντων μπόνους που σχετίζεται με την τιμή του προϊόντος και καθορίζεται από τη Schaeffler ή τον αντίστοιχο Συνεργάτη Πύλης κατά την κρίση της.

Μέσω της καταγραφής του κωδικού του κουπονιού μπόνους στο πεδίο «Εξαργύρωση Κουπονιού Μπόνους» στην Πύλη («Πόντοι Μπόνους») η αντίστοιχη αξία πόντου που εκχωρήθηκε στο μπόνους θα πιστωθεί στον λογαριασμό μπόνους του Χρήστη.

Αυτός ο κωδικός κουπονιού μπορεί να καταχωρηθεί μόνο από το συνεργείο το οποίο απέκτησε τα προϊόντα.

Κάθε κουπόνι μπόνους εμφανίζει μια ημερομηνία κατά την οποία το κουπόνι μπόνους πρέπει να καταχωρηθεί μέσω της Πύλης. Αν οι πόντοι δεν εξαργυρωθούν κατά την αντίστοιχη ημερομηνία, οι πόντοι για αυτό το κουπόνι μπόνους λήγουν κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στο αντίστοιχο κουπόνι μπόνους χωρίς οποιαδήποτε δυνατότητα αντικατάστασης.

β. Αγορά Πόντων Μπόνους

Οι Χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πόντους μπόνους, εφόσον προσφέρονται, βάσει του προγράμματος μπόνους μέσω της Πύλης έναντι καταβολής χρημάτων. Πόντοι μπόνους μπορούν να αγοραστούν από Χρήστες μόνο στις ποσότητες που καθορίζονται στην Πύλη. Οι τιμές για πόντους μπόνους που περιγράφονται στην Πύλη είναι καθαρές τιμές· τυχόν πρόσθετοι φόροι πρέπει επίσης να καταβληθούν από τον Χρήστη. Μετά την επιλογή του επιθυμητού ποσού για τους πόντους μπόνους, η παραγγελία θα συνοψίζεται και ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να επιβεβαιώσει την ποσότητα είτε να διορθώσει τα στοιχεία επιβεβαίωσης (κουμπί «διόρθωση»). Μετά την επιτυχή αγορά των πόντων μπόνους, η αγορά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί απευθείας στο διαδίκτυο και ο Χρήστης θα λάβει έναν λογαριασμό για τους πόντους μπόνους που απέκτησε, ενώ το εν λόγω τιμολόγιο θα μπορεί να ανακτηθεί εκ των προτέρων σε ηλεκτρονική μορφή.

Η πληρωμή για πόντους μπόνους που αγοράστηκαν πραγματοποιείται με έναν από τους τρόπους που προσφέρει η Schaeffler, οι οποίοι καθορίζονται αποκλειστικά κατά την κρίση της Schaeffler.

Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στον λογαριασμό του. Σε περίπτωση που η τράπεζα του Χρήστη απορρίψει μια άμεση χρέωση, ο Χρήστης αποζημιώνει τη Schaeffler για τυχόν έξοδα και δαπάνες που προκύπτουν, εκτός αν ο Χρήστης δεν ευθύνεται για την απόρριψη της άμεσης χρέωσης. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, τα ακόλουθα ισχύουν επιπρόσθετα:

Εφόσον η πληρωμή πραγματοποιείται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η κάρτα θα χρεωθεί αμέσως μετά τη διαδικασία πληρωμής. Αν η κάρτα που χρησιμοποιείται είναι άκυρη, η συναλλαγή θα διακοπεί και οι αντίστοιχοι πόντοι μπόνους θα αφαιρεθούν από τον λογαριασμό μπόνους του Χρήστη. Εάν τα δεδομένα Χρήστη που απαιτούνται για τη συναλλαγή είναι ελλιπή ή ανακριβή, η συναλλαγή θα διακοπεί παρομοίως και η κάρτα δεν θα χρεωθεί.

Οποιαδήποτε αγορά πόντων μπόνους με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα θα πρέπει να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το πεδίο εισόδου το οποίο απαιτεί, ειδικότερα, να επιλεγεί ποσό για τους πόντους μπόνους. Τα δεδομένα που σχετίζονται με την πληρωμή ζητούνται απευθείας από την Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Χαϊδελβέργη (στο εξής «Heidelpay»). Η Schaeffler δεν λαμβάνει ποτέ τέτοια δεδομένα. Η χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας γίνεται από: την Huellemann & Strauss Onlineservices S.à r.l., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου Β 144133, info@hso-services.com, Διευθύνων Σύμβουλος (Διαχειριστής): Διπλ. Οικον. Mirko Hüllemann, Heiko Strauss. Κάνοντας χρήσης της ηλεκτρονικής διαδικασίας αγοράς πόντων μπόνους, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί την Huellemann & Strauss Onlineservices S.à r.l. να χρεώσει την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα η οποία καθορίστηκε από τον Χρήστη για την αγορά των πόντων μπόνους.

3. Εξαργύρωση πόντων μπόνους

Κάθε συνεργείο μπορούν να εξαργυρώσει τους δικούς του πόντους μπόνους ως εξής. Προϋποθέσεις για οποιαδήποτε αξίωση ανταμοιβής είναι να υπάρχει το απαιτούμενο πιστωτικό υπόλοιπο στον αντίστοιχο λογαριασμό πόντων μπόνους του συνεργείου, για να είναι δυνατή η κάλυψη της αξίας της επιλεγμένης ανταμοιβής μπόνους, καθώς και να είναι διαθέσιμη η ανταμοιβή.

Το συνεργείο μπορεί να επιλέξει μεταξύ των παρακάτω δυνατοτήτων, ενώ η Schaeffler διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την προσφορά ανταμοιβής:

α. Πόντοι Μπόνους που Απαιτούν Περιεχόμενο

Το συνεργείο μπορεί να εξαργυρώσει πόντους μπόνους για τη λήψη οποιουδήποτε περιεχομένου μέσω της Πύλης το οποίο απαιτεί πόντους μπόνους σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 2 αριθ. 3 των Γενικών Όρων Συναλλαγών για τη χρήση της Πύλης και ειδικότερα για τη λήψη της προσφοράς TecAlliance όπως αυτή προσφέρεται βάσει του προγράμματος μπόνους.

Ο αριθμός των πόντων μπόνους που απαιτούνται για την παροχή περιεχομένου που απαιτεί πόντους μπόνους θα εμφανίζεται με το αντίστοιχο περιεχόμενο που προσφέρεται στην Πύλη. Οι πόντοι μπόνους που απαιτούνται για το συγκεκριμένο στοιχείο περιεχομένου που παρέχεται με πόντους μπόνους, θα αφαιρεθούν από τον λογαριασμό μπόνους του συνεργείου με βάση μεμονωμένες εξαργυρώσεις για το εν λόγω περιεχόμενο («πληρωμή ανά κλικ»).

Εκτός από τους παρόντες Όρων Συμμετοχής μπορεί επίσης να ισχύουν περαιτέρω όροι για τη χρήση των πόντων μπόνους που απαιτούν περιεχόμενο, εάν και στον βαθμό που οι εν λόγω όροι παρατίθενται στην Πύλη ως βάση για τη λήψη πόντων μπόνους που απαιτούν περιεχόμενο.

β. Κατάστημα Μπόνους

Ένα συνεργείο μπορεί να εξαργυρώσει πόντους μπόνους από τον λογαριασμό μπόνους του σε αντάλλαγμα για ανταμοιβές εκπαίδευσης, αγαθών ή υπηρεσιών στο πλαίσιο των καταστημάτων μπόνους στην Πύλη, εφόσον διατίθενται. Σε κάθε ανταμοιβή αγαθών ή υπηρεσιών θα αποδίδεται μια αξία πόντων μπόνους.

Εκτός από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής μπορεί επίσης να ισχύουν περαιτέρω όροι για την απόκτηση ανταμοιβών για αγαθά και υπηρεσίες, εάν και στον βαθμό που οι εν λόγω όροι παρατίθενται στην Πύλη ως βάση για τη λήψη τέτοιων ανταμοιβών.

γ. Λοιπές Ανταμοιβές

Οι περαιτέρω ανταμοιβές και οι σχετικές προϋποθέσεις και δυνατότητες για την απόκτηση τους θα παρατίθενται στην Πύλη όταν οι ανταμοιβές καταστούν διαθέσιμες.

4. Προϋποθέσεις Ανταμοιβής

Αν οποιεσδήποτε ανταμοιβές καταστούν διαθέσιμες με την επιφύλαξη ειδικών όρων και προϋποθέσεων ή αν γίνεται αναφορά στους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις κατά τον χρόνο παραγγελίας στην Πύλη, οι εν λόγω ειδικοί όροι και προϋποθέσεις υπερισχύουν των παρόντων Όρων Συμμετοχής σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης.


Γ. Παραβίαση των Όρων Συμμετοχής/Κατάχρηση

1. Σε σχέση με οποιονδήποτε τρίτο, οι πόντοι μπόνους δεν μπορούν να πωληθούν, ανταλλαγούν, δημοπρατηθούν ή άλλως μεταβιβαστούν, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά από τη Schaeffler. Παρομοίως, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διευθέτηση ή μεσιτεία της αγοράς ή πώλησης πόντων μπόνους ή μη εξουσιοδοτημένη διεκδίκηση ανταμοιβών.

2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε κατάστασης βάσει του αριθ. Γ1 ή σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων Συμμετοχής, καθώς και σε περίπτωση οποιασδήποτε αθέμιτης χρήσης πόντων μπόνους για την οποία ευθύνεται το συνεργείο, η Schaeffler διατηρεί το δικαίωμα (i) να απαιτήσει την επιστροφή οποιωνδήποτε ανταμοιβών που παραγγέλθηκαν και παραδόθηκαν, (ii) να απαιτήσει την καταβολή ποσού αν η περίπτωση αθέμιτης χρήσης σχετίζεται με τη χρήση περιεχομένου που απαιτεί πόντους μπόνους και, αν η αθέμιτη χρήση σχετίζεται με την προσφορά της TecAlliance GmBH, αυτό το ποσό θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της TecAlliance, καθώς και (iii) να αρνηθεί να αναγνωρίσει οποιαδήποτε αξίωση για ανταμοιβή.

3. Οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα κατά συνεργείου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την πληρωμή αποζημίωσης, δεν θίγονται δια του παρόντος.


Δ. Λήξη των Πόντων Μπόνους

1. Οι πόντοι μπόνους που πιστώνονται στον λογαριασμό μπόνους ενός συνεργείου λήγουν χωρίς αποζημίωση, αν δεν υπήρξαν καθόλου συναλλαγές στον λογαριασμό μπόνους του συνεργείου εντός περιόδου ενός έτους, δηλαδή δεν έχει καταχωρηθεί κανένα κουπόνι μπόνους και/ή δεν ζητήθηκε καμία ανταμοιβή μπόνους.

2. Έξι εβδομάδες και μία εβδομάδα πριν από τη λήξη της προθεσμίας, η Schaeffler ενημερώνει ξεχωριστά τον Χρήστη μέσω e-mail για την επικείμενη λήξη των πόντων μπόνους χωρίς καμία αποζημίωση.

Ε. Λήξη της Συμμετοχής, Απαγόρευση, Αποκλεισμός από τη Συμμετοχή
Η συμμετοχή ενός συνεργείου στο πρόγραμμα μπόνους λήγει σύμφωνα με τη σχέση χρήστη μεταξύ της Schaeffler και του συνεργείου για την περιοχή εγγραφής της Πύλης. Επιπλέον ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 4 των ΓΟΣ.


ΣΤ. Εγκυρότητα των Πόντων Μπόνους σε περίπτωση Καταγγελίας

1. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ειδοποίησης καταγγελίας η οποία πραγματοποιείται δεόντως από το συνεργείο για τη σχέση χρήστη μεταξύ του συνεργείου και της Schaeffler σε σχέση με τη λεγόμενη περιοχή εγγραφής, τυχόν πόντοι μπόνους που υπάρχουν ακόμα στον λογαριασμό μπόνους του συνεργείου κατά τον χρόνο που η καταγγελία τίθεται σε ισχύ παύουν να είναι εξαγοράσιμοι και λήγουν, εκτός αν η εν λόγω λήξη επέλθει σε προγενέστερο χρόνο βάσει των παρόντων Όρων συμμετοχής (βλ αρ. Δ των παρόντων Όρων Συμμετοχής). 

2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ειδοποίησης καταγγελίας από τη Schaeffler για τη σχέση χρήστη μεταξύ του συνεργείου και της Schaeffler όσον αφορά τη λεγόμενη περιοχή εγγραφής, ο αριθ. ΣΤ εδάφιο 1 των παρόντων Όρων Συμμετοχής ισχύει αναλόγως, με την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων: όλοι οι πόντοι μπόνους που υπάρχουν ακόμα στον λογαριασμό μπόνους του συνεργείου κατά το χρόνο της καταγγελίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το συνεργείο κατά τη διάρκεια περιόδου χάριτος τριών μηνών ( «περίοδος χάριτος») από τη στιγμή που η καταγγελία τεθεί σε ισχύ. Η περίοδος χάριτος λήγει πριν από την παρέλευση των τριών μηνών, εφόσον το συνεργείο εξαργυρώσει όλους τους πόντους μπόνους του πριν από το τέλος αυτής της περιόδου ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου χάριτος, το συνεργείο έχει ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων που απαιτούνται για οποιαδήποτε εξαργύρωση πόντων μπόνους.

3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε δικαιολογημένης έκτακτης καταγγελίας για σπουδαίο λόγο από τη Schaeffler, τυχόν πόντοι μπόνους που έχουν απομείνει στον λογαριασμό μπόνους κατά το χρόνο της εν λόγω καταγγελίας λήγουν, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης, μόλις το συνεργείο παραλάβει τη γνωστοποίηση καταγγελίας. Ένας σπουδαίος λόγος υφίσταται ιδίως στην περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των παρόντων Όρων Συμμετοχής από το συνεργείο.


Ζ. Ευθύνη

1. Στον βαθμό που οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό ή τεκμηρίωση διατίθενται χωρίς χρέωση ή σε αντάλλαγμα για την εξαγορά πόντων μπόνους, αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα οποιασδήποτε πληροφορίας, λογισμικού ή τεκμηρίωσης που σχετίζεται με την πληρότητα, την ορθότητα, τη μη ύπαρξη ελαττωμάτων, ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και/ή χρηστικότητας, εκτός από την περίπτωση βαριάς αμέλειας, ηθελημένης πράξης ή απάτης.

2. Οι πληροφορίες στην Πύλη μπορεί να περιέχουν προδιαγραφές ή γενικές περιγραφές τεχνικών δυνατοτήτων για προϊόντα οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις (π.χ. εξαιτίας αλλαγών σε προϊόν). Επομένως, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των προϊόντων πρέπει σε μεμονωμένες περιπτώσεις να συμφωνηθούν κατά τον χρόνο της αγοράς.

3. Η ευθύνη της Schaeffler για τυχόν ουσιαστικά ή νομικά ελαττώματα είναι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των αριθμών Ζ 1. και Ζ 2. των παρόντων Όρων. Επιπλέον, οποιαδήποτε ευθύνη της Schaeffler αποκλείεται με το παρόν, εφόσον η εν λόγω ευθύνη δεν είναι υποχρεωτική, όπως στην περίπτωση του νόμου περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων, ηθελημένης πράξης, βαριάς αμέλειας, είτε ως αποτέλεσμα επικίνδυνων για την ζωή και την υγεία τραυματισμών και σωματικών βλαβών, δυνάμει ρητής εγγύησης ως προς την ποιότητα, τη δόλια απόκρυψη ενός ελαττώματος ή παραβίασης ενός ουσιώδους συμβατικού όρου. Οποιεσδήποτε ζημίες για παραβίαση ουσιώδους όρου ως αποτέλεσμα απλής αμέλειας πρέπει, ωστόσο, να περιορίζεται σε τυπικά προβλέψιμες ζημίες που προκύπτουν από τη συμβατική παραβίαση.

4. Η Schaeffler επιδιώκει να διατηρήσει την Πύλη απαλλαγμένη από ιούς, αλλά η Schaeffler δεν είναι σε θέση να παρέχει καμία εγγύηση ότι αυτή είναι απαλλαγμένη από ιούς. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας, λογισμικού ή τεκμηρίωσης, ο Χρήστης θα διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και ένα πρόγραμμα για τον εντοπισμό ιών για τη δική του προστασία καθώς και για την αποτροπή ιών στην Πύλη.

5. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν συνιστούν αντιστροφή του βάρους απόδειξης.

6. Στον βαθμό που οι ανωτέρω διατάξεις προβλέπουν αποκλεισμό της ευθύνης της Schaeffler, οι διατάξεις αυτές ισχύουν και προς όφελος των καταστατικών οργάνων της, καθώς και των υπαλλήλων, των εκπροσώπων, των υπεργολάβων και των αντιπροσώπων της Schaeffler.

7. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διασαφήνιση φορολογικών υποθέσεων που σχετίζονται με πόντους μπόνους. Αποκλείεται εν προκειμένω οποιαδήποτε επιστροφή οποιωνδήποτε δασμών ή φόρων από τη Schaeffler.


Η. Ασφάλεια Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη τα οποία ζητούνται, προσδιορίζονται ή λαμβάνονται σε σχέση με την εκτέλεση και την επεξεργασία του προγράμματος μπόνους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τη Schaeffler σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ασφάλειας των δεδομένων, αντίγραφα των οποίων περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα REPXPERT (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ).


Θ. Τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Συμμετοχής

1. Η Schaeffler διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων Συμμετοχής ανά πάσα στιγμή βάσει του παρόντος αριθ. 1 και χωρίς να απαιτείται να επικαλεστεί κάποιο λόγο για να το πράξει.

2. Οι τροποποιημένοι Όροι Συμμετοχής προωθούνται στο συνεργείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από τη θέση τους σε ισχύ. Εάν το συνεργείο δεν προβάλει αντιρρήσεις για τους νέους Όρους Συμμετοχής εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι τροποποιηθέντες Όροι Συμμετοχής θεωρούνται αποδεκτοί. Η Schaeffler θα παραπέμπει ρητά το συνεργείο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει τους τροποποιημένους όρους ως προς τη λειτουργία της προθεσμίας και τη σημασία της.

Εάν το συνεργείο διατυπώσει αντιρρήσεις για τους τροποποιηθέντες Όρους Συμμετοχής, η συνέχιση της συμμετοχής στο πρόγραμμα μπόνους δεν είναι δυνατή. Η σχέση χρήστη σε σχέση με το πρόγραμμα μπόνους λήγει και θα ισχύει το κεφάλαιο Ζ (Εγκυρότητα Πόντων Μπόνους σε περίπτωση Καταγγελίας).

Ι. Τελικές Διατάξεις
1. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχέσεις μεταξύ της Schaeffler και του συνεργείου που προκύπτουν από ή σε σχέση με την εκτέλεση και την επεξεργασία του προγράμματος μπόνους υπόκεινται στο ουσιαστικό δίκαιο του καταστατικού τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας της Schaeffler. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνών Πωλήσεων Αγαθών δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω.

2. Τα δικαστήρια στον καταστατικό τόπο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Schaeffler θα είναι αποκλειστικά αρμόδια σε σχέση με οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με το πρόγραμμα μπόνους ή σε σχέση με την εκτέλεση ή την επεξεργασία του.